Contacteer ons

Algemene voorwaarden

4.3

De prestaties van Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe, met inbegrip van de eerste raadpleging, doch met uitzondering van het eerste advies via het online-platform, worden vergoed op basis van een uurtarief. Het verschuldigde uurtarief varieert in functie van diverse factoren zoals onder meer de aard en complexiteit van het dossier en de urgentie van de zaak. Het basisuurtarief van Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe situeert zich steeds tussen 100,00 EUR en 150,00 EUR.

Het ereloon, berekend op uurtarief, omvat niet de algemene administratiekosten en specifieke dossierkosten. Algemene administratiekosten worden bij elke facturatie begroot als volgt:

Brieven en mails : 10,00 EUR/stuk

Faxen: 0.75 EUR/stuk

Kopijen: 0,25 EUR/stuk

Telefoon:  1,25 EUR/uitgaand gesprek

Specifieke dossierkosten (zoals onder andere kosten van notarissen, deurwaarders en vertalers, reis- en verplaatsingskosten) worden door de cliënt voorgeschoten dan wel afzonderlijk en integraal aan de cliënt doorgerekend. De administratiekosten en specifieke dossierkosten zijn bijgevolg verschuldigd bovenop het ereloon.

Verplaatsingskosten bedragen 0,50 EUR per gereden kilometer en worden bij facturatie afzonderlijk in rekening gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende traject: kantooradres Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe – plaats van bestemming – kantooradres Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe.

Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe heeft het recht, indien hij dit nodig acht, voorafgaand aan enige prestatie een provisie te vragen.  In voorkomend geval worden – behoudens andersluidend akkoord – de prestaties slechts aangevat na integrale betaling van de provisie.

In specifieke gevallen kan een vast ereloon worden gehanteerd. Dit betreft abonnementsdossiers, incassodossiers, dossiers die met een bepaalde regelmaat terugkeren, etc. In voorkomend geval wordt voorafgaandelijk met de cliënt een ereloon afgesproken die evenwel zesmaandelijks voor herziening vatbaar is.

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Wanbetaling van facturen
Consumenten
Huidig artikel is enkel van toepassing op consumenten zoals gedefinieerd in Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.
Als u uw factuur niet tijdig betaalt sturen wij u een herinnering waarbij geen extra kosten zullen aangerekend worden. Betaalt u niet binnen de 14 kalenderdagen na onze herinnering of indien de ingebrekestelling u bereikt per post binnen de 14 kalenderdagen vanaf de 3e werkdag na verzenddatum, dan sturen wij u een ingebrekestelling waarbij wel extra kosten aangerekend zullen worden zoals daar zijn:

– Wettelijke interesten
– Schadebeding:

Het schadebeding zal berekend worden als volgt:

• Voor facturen waarvan de hoofdsom minder dan 150,00 euro bedraagt zal het schadebeding forfaitair bepaald worden op 20,00 euro.
• Voor facturen waarvan de hoofdsom minder tussen de 150,00 euro en 500,00 bedraagt zal het schadebeding forfaitair bepaald worden op 30,00 euro, te vermeerderen met 10% van het saldo van de hoofdsom min 150,00 euro.
• Voor facturen waarvan de hoofdsom hoger is dan 500,01 euro zal het schadebeding forfaitair bepaald worden op 65,00 euro, te vermeerderen met 5% van het saldo van de hoofdsom min 500,00 euro. Het schabeding zal tevens beperkt worden tot maximaal 2.000,00 euro.

De wettelijke interesten zullen worden berekend op de nog te betalen som volgens onderstaande modaliteiten en aan de maximaal wettelijke interestvoet:
De verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in art. 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien u dit zou wensen verstrekken wij u op uw vraag alle bewijsstukken van de schuld en de nodige informatie over hoe een betwisting van de schuld in te dienen.

Niet betaling door klanten die geen consument zijn.
Huidig artikel is van toepassing op alle klanten die geen consument zijn zoals gedefinieerd in Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.
Bij de niet-betaling van de factuur of kosten- en ereloonstaat op haar vervaldag, zijn er van rechtswege en zonder verdere aanmaning, verwijlsintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar.
Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldag is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuursaldo met een minimum van 125€ en dit wegens boekhoudkundige en administratieve onkosten ten gevolge van de laattijdige betaling.

Wederkerigheid inzake wanbetaling
Indien wij gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de klant geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interest in het voordeel van de klant en lastens ons.

4.4 WEDERKERIGHEID: Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering van de aangeboden dienst, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de forfaitair overeengekomen prijs bij  gebruik van het online-platform dan wel 10% van de reeds gefactureerde prestaties, met een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

Artikel 5 : Herroepingsrecht

Ten gevolge van de toepasselijkheid van het artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch recht kan de klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht eens de vraag is gesteld en dus door de gecontacteerde advocaat een aanvang werd genomen met de uitvoering van de dienst.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe, alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en stagiairs zijn verzekerd voor potentiële beroepsaansprakelijkheid.

Behoudens in geval van opzet, kan Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs niet aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten (lichte of zware), tenzij (en slechts in de mate dat) de schade die de cliënt lijdt rechtstreeks het gevolg is van een beroepsfout van de advocaat van Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe die door zijn of haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt van Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe alsmede diens vennoten, medewerkers en/of stagiairs met betrekking tot de samenwerking tussen de cliënt en Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De gecontacteerde advocaat kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gehele dan wel een gedeeltelijke niet-uitvoering van diens verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van de fout van de klant, van een derde aan het contract, van overmacht zoals gedefinieerd onder het artikel 7 van de onderhavige algemene voorwaarden of door het optreden van een evenement dat kan gekwalificeerd worden als force majeur, zoals en zonder limitatief te willen zijn: overstroming, brand, onweer, uitputting van de voorraad, staking of totale lock-out. De omstandigheden zoals gedefinieerd onder deze paragraaf maken een reden van opschorting dan wel ontbinding uit van de verplichtingen van gecontacteerde advocaat jegens diens klant en dit zonder enig recht op schadevergoeding of compensatie van welke aard ook voor de klant.

Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe www.advocatenvercruysse.be , www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be zijn enkel aansprakelijk voor de inhoud van de respectievelijke sites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, noch ten opzichte van één van hen noch in solidum, aangaande de eventuele schade ten gevolge van het gebruik van het beveiligde betaalsysteem aangeboden door PayPal indien Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe www.advoctenvercruysse.be , www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be daar niet hebben toe bijgedragen. Voor elke betwisting met de aanbieder van het beveiligde betaalsysteem  dient de klant zich te wenden tot de algemene voorwaarden van die aanbieder.

Artikel 7: Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan; elektriciteitsstoringen, uitputting van de voorraad van een leverancier, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zou duren, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele reeds geleverde prestaties en/of goederen zullen in alle redelijkheid worden gefactureerd.

Artikel 8: Beroepsgeheim

Elke advocaat die de klant bijstaat in de behandeling van diens dossier is gebonden door het beroepsgeheim der advocaten.

Ook het advies verleend door de gecontacteerde advocaat na gebruik van het online-platform onder de domeinnamen www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be of via de link op de website www.advocatenvercruysse.be is verbonden door het beroepsgeheim der advocaten.

Het beroepsgeheim van advocaten (wettelijk geregeld door artikel 458 Ger.W.) is van toepassing op alle materies, is onbeperkt in de tijd en de info kan zelfs onder dwang niet worden vrijgegeven indien de advocaat dit nodig acht in het belang van zijn cliënt.

Meester Matthias Vercruysse en/of Meester Ann-Sofie Tanghe, Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs verbinden zich uitdrukkelijk tot de naleving van het beroepsgeheim.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer Advocatenkantoor Vercruysse -Tanghe www.advoctenvercruysse.be , www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be bij de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de klant persoonsgegevens verwerkt, blijft de klant de verantwoordelijke voor de verwerking en treedt Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe www.advoctenvercruysse.be , www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be op als verwerker in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Advocatenkantoor Vercruysse -Tanghe www.advoctenvercruysse.be , www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be verbindt er zich toe de persoonsgegevens enkel te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst en ze niet te gebruiken voor doelstellingen die daarmee onverenigbaar zijn.

De klant heeft steeds het recht op gratis toegang tot en verificatie/rectificatie van diens eigen gegevens en dit in overeenstemming met Europese wetgeving en de van kracht zijnde Belgische wettelijke bepalingen (art. 9 van de wet van 8 december 1992 betrekkelijk de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe, www.advoctenvercruysse.be,www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be en diens cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe om zich te wenden tot de bevoegde rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de cliënt.

Voor zover van toepassing kunnen betwistingen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van de Orde van advocaten bij de Balie te Oudenaarde.

Artikel 11 : Cookies

Het online-platform maakt mogelijks gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de specifieke klant te onderscheiden van die van andere gebruikers en klanten van de websites www.advoctenvercruysse.be,www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer. Op die manier kunnen de voorkeuren van de klant bij het gebruik van de websites worden onthouden.

De werking van cookies helpt om de gebruikerservaring te verbeteren wanneer de klant de websites bezoekt en laat www.advoctenvercruysse.be,www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be ook toe de websites te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën zullen niet aangewend worden om systematisch gegevens te verzamelen die toelaten de klant, die gebruik maakt van de websites, te identificeren.

Ten gevolge van de geldende wetgeving worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en gelijkaardige technologieën op diens computers of mobiele apparaten.

Tenzij de klant diens browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal het online-platform mogelijks cookies plaatsen van zodra de klant de websites bezoekt.

Door de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de klant het eventuele gebruik van cookies.

De klant kan zelf in diens browserinstellingen het plaatsen van cookies weigeren. Wanneer de klant diens browserinstellingen heeft ingesteld op het blokkeren van cookies, kan www.advoctenvercruysse.be,www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be het perfect functioneren van de websites niet garanderen.

 

Versie: 1.4 van kracht vanaf 06/11/2018