Contacteer ons

Privacy

7 Gerechtvaardigde belangen van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten en activiteiten van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten of geleverde diensten van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, op basis van enquêtes bij klanten of partners van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, statistieken, tests en feedback van klanten of partners via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE
 • Toezicht op de activiteiten van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, de aard van de gestelde vragen van contractspartijen, etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

8 Specifiek gerechtvaardigd belang van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE: conventionele direct marketing

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld diensten (zoals oa. specifieke web- of hostingpakketten) aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz,…)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, tijdens een gesprek met een van onze leden of elders (bijv. Bij gebeurtenissen waar ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE aanwezig was),
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, e-mail of telefoon
 • U op sleutelmomenten in uw leven (zoals daar zijn verjaardagen, huwelijken, geboortes, communies etc.) een gepersonaliseerde wens toesturen.

9 Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

Uw persoonsgegevens worden door ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw medewerking aan onze diensten en voor direct marketing (om u nieuwe activiteiten, producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw persoonsgegevens worden door ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE verwerkt voor klantenbeheer op basis van de precontractuele relatie (via ons contactformulier of via eerdere door uzelf aan ons kenbaar gemaakte contactgegevens) als gevolg van uw interesse in onze diensten en aangeboden goederen en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op info@advocatenvercruysse.be Via dit adres kunt u ook ten allen tijde vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ons Algemeen Beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u op www.advocatenvercruysse.be/privacy

10 Aan wie maakt ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE uw persoonsgegevens over?

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

In sommige gevallen is ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
 • ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:
 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie. ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten voor haar georganiseerde activiteiten en aangeboden producten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
 • In de hiervoor genoemde gevallen zorgt ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

11 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE en of haar bestuurders en leden tenzij binnen deze termijn van 10 jaar een rechtsgeding werd aangespannen en dit rechtsgeding nog niet in laatste aanleg werd beslecht, vermeerderd met de gebruikelijke termijn voor het instellen van een verbreking van dit arrest.
  • 7 jaar die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben voor de boekhouding en verantwoordingsstukken.
  • De termijnen opgelegd door het KB dd. 09/08/1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten voor werkgevers
  • Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

12  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals het gebruik van antivirus, firewalls, toegangscontroles, , strenge selectie van personeelsleden en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig of vereist volgens de Verordening, zal ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

13 Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

13.1 Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE. Dit betekent dat u ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld. Conform de Verordening zullen wij u binnen de gestelde termijn van 1 maand antwoorden op uw verzoek door middel van een document in leesbare en overdraagbare vorm. Niettemin dient deze verbintenis slechts als een inspanningsverbintenis te worden aanzien.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bijv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE toelaat om dit te controleren.
 • Een recht op wissing (ook wel gekend als recht van vergetelheid) van uw persoonsgegevens. Wanneer uw relatie met ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE een einde genomen heeft, kan u ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE.

13.2 Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar BV ovv. VERTAN, Maalderijstraat 2, 9750 Zingem of per e-mail naar info@advocatenvercruysse.be.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4 van onderhavige privacy policy. In het geval van IV.3 van onderhavige privacy policy kan ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

In IV.5 van onderhavige privacy policy werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@advocatenvercruysse.be .
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar BV ovv. BVBA VERTAN, Maalderijstraat 2, 9750 Zingem
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op de website www.advocatenvercruysse.be De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

13.3 Recht om een klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post : BV ovv. VERTAN, ADVOCATENKANTOOR VERCRUYSSE-TANGHE, Maalderijstraat 2, 9750 Zingem.
 • Per e-mail : info@advocatenvercruysse.be
 • Telefonisch : 0473/37.54.09

U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op + 32 (0)2 274 48 00 en per fax op + 32 (0)2 274 48 35.